Play on Youtube

Likes

6,351
per views
0.4%

Dislikes

1,523
per views
0.1%

Comments

60
per views
0%

Channel | Channels

Artist Khabar

1.1M subscribers

यस युट्युव च्यानलबाट प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री कपि, डाउनलोड गरी अन्य च्यानलमा अपलोड गरेको पाइएमा प्रचलित ऐन बमोजिम कडा कारबाही गरीने ब्यहोरा जानकारी गराइन्छ । Embedding to a website is allowed. 
Thank You.

Subscribe us
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCRky...

Like us on
Facebook: https://www.facebook.com/artistkhabar/

Follow us on
Twitter: https://twitter.com/ArtistKhabar/

Circle us on G+: https://plus.google.com/+ArtistKhabar...


Official Website: 
www.artistkhabar.com


copyright@artistkhabar.com
web:www.artistkhabar.com
More

Popular video in this channel