Play on Youtube
37,783,996 views
Published 2020.10.29
16 hours ago updated
Add favorite

Likes

131,347
per views
0.3%

Dislikes

82,829
per views
0.2%

Channel | Channels

Vlad và Nikita

12.8M subscribers

#ad #PAWPatrol 
Tôi đã được tài trợ bởi Quay Master
Vlad và Niki chơi với Tuần tra CHÂN Đồ chơi và hoàn thành Khủng long Nhiệm vụ giải Cứu
Dino HQ và Rex Deluxe Xe là cả hai mục Tiêu Độc quyền.

Hãy đăng ký!
Trực tuyến của chúng tôi torg https://vladandniki.com/

Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store: 
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD - https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita - https://www.instagram.com/nikitoys_official/
More