Subscribers
10K-50K50K-100K100K-200K200K-500K500K-1M1M+2M+
-
Views/7days
10K+50K+100K+200K+500K+1M+
-
Super Chat
$5,000+$10,000+$50,000+
-
Live Viewers
1K+3K+5K+10K+20K+30K+
-
Last promotion
Past 7 daysPast 15 daysPast 30 daysPast 180 daysBefore past 30 days
Country
United StatesSouth KoreaJapanTaiwanIndonesiaViet NamIndia
Relevance

Obsa Techno

Baga Nagayaan Gara YouTube Channel Obsa Techno dhuftan. HOJIIWWAN OBSA TECHNO Obsa Technon Hojiiwwan Qunnamtiif Odeeffannoo adda addaa sagantaa Afaan Oromootiin hawaasaaf hojjachuu, dhiyeessuu, kan hojatuudha Hojiiwwan keenya keessaa muraasni; -Tajaajila Gorsaa -App Mobile hojjachuu - Aadaa,Afaan, fi Aartii Oromoo guddisuufiis tahee seenaa keenya dhalootaaf dabarsuuf ni hojjanna. - Filmii, fi diramaa, wallee. Afaan Oromoo, Akkasumaas Baaccoo nama barsiisuu fi nama bashannansiisu hawaasaaf hojjachuu akkasumaas kan artistoota keenyaa dhiheessuu akka gara sadarkaa itti aanutti dabraniif ni gargaarra. Channel Keenya Sochii Kamiyyuu Keessatti Ilmaan Oromoo Sammuu isaanii Qaroomsuu fi Duubatti Hafummaa ilmaan oromoo irraa balleessuuf Qofa kan Hojjatuudha. Isinis Hojii keenya Laaltanii Yaada Qabdan Yoo Nuun Geessan Irraa baranna Obsa Techno Channel kan Oromooti Haa Guddisnu Maatii fi Hiriyoottan keessaniif SUBSCRIBE SHARE gochuun Waliif Qoodaa Beeysisaaf; Obsa1ahmedin@gmail.com
 • 205K subscribers,
 • 344 videos
Views/7days1,268
Like/Views6.8%
Last Updateda month ago

OTS ELSAY

Baga nagaan gara channali kooti OTS ELSAY dhuftan channali kanaa irratti wantootni isin argatan waa'ee tekinoloojii, Youtube, website hojechuu, vidiyoo editingii, footoo editingii, Programming LANGUAGE, furmaata bilbila garagaraa, fi kkf dha. Channalii koo kanaa SUBSCRIBE qofa gochuun wantoota kanaa hunda tolaan afaan oromoon argachuu ni dandeessuu! GALATOMAA
 • 64K subscribers,
 • 106 videos
Like/Views7.4%
Last Updateda month ago

Simbirtu Media

Simbirtuu Media is an independent media stablished in 2020, in Saint Paul, Mennesota. We broadcast news and analysis. We focus on Horn of Africa. We are known by telling only the truth. Nuti Simbirtu Media jedhamna. Seeyniti Pawol, Minnesootatti bara 2020 ijaaramne. Xiyeefannoo keenya Ganfa Africa yoo ta'u oduufi xinxala garagaraa ni dhiyeesina. Dhugaa qofa himuun beekamna.
 • 25K subscribers,
 • 1.2K videos
Views/7days4,276
Super Chat$50
Like/Views6.1%
Last Updated5 months ago

Qo Fa

 • 321K subscribers,
 • 254 videos
Views/7days7,060
Like/Views0.4%
Last Updateda year ago

Ajmal Media

Welcome to chinnal ajmal media Hordoftoota kiyya jaalatamoo wanniin ani asirratti isinii Maxxansu waan ergaa qabu Qofa kan haariya taatan maatii tahaa galatomaa
 • 24K subscribers,
 • 280 videos
Views/7days815
Like/Views11.1%
Last Updateda month ago

Rame Baye

Baga nagayaan gara Channel kiyyaa Dhuftan Obbaleyyan Muslima Kan Xiqqaa Fi Guddaa Hundi Kessanu Chanala Kiyya Khan naa guddisu Egaa Rabbiitii isunumaan qaba Subscribe godhuudhan na gar gaaraa obbaleyyan kiyaa !!! VIDEO NAMA BOHARSITU YEROO GABAABAA KEESSATTI ISIN BIRAN GENYA WAAN TA'EEF ISIN WANNI ISINIRRA EEGGAMU SUBSCRIBE GODHUU QOFA GALATOOMA !!
 • 1K subscribers,
 • 0 videos

YADANO MEDIA

Median keenyi Faarfannaa Kiristoosin Gidduu galeeffatu qofa Tajajila. Kannen barbaddanif, +251917638028 bilbilaa
 • 1.3K subscribers,
 • 0 videos

Dirree Galmaa TV

DGTV'n Miidiyaa Seenaa qoratu, Aadaa fi Artii akkasumaas Afaan irratti hojjatuudha. Maal kana qofa WAJJIIN JIREENYA UMMATA KEENYAA ni tolcha. Hariiroo Hawaasummaa ni cimsa. Jiruuf jireenya Ummataa irrattiis qophiilee barsiisoo fi bashannansiisoo ni dhiheessa. Maarrree, Yeroo hundaa Odeeffannoo jedhame kana argachuuf Chaanaalota akka Facebook : https://www.facebook.com/DirreeGalmaa?mibextid=ZbWKwL Telegram Channal https://t.me/dirreegalmaatv YouTubeb: https://youtube.com/@dirreegalmaatv7029?si=noWKPd8kgYC0SuQP Tiktok : DirreeGalmaaTV hordofaa share waliif godhaa. 🙏🙏🙏 Galatoomaa!
 • 1.2K subscribers,
 • 0 videos

Fajrii Qaroominaa

Channel kheenya SUBSCRIBE Godhaa Nashiidaalee Seenaa Gorssa Babbareedaan isin Tajaajila!! Wal guddisuu Aadaa Haa godhannuu!! kan Dursa laannuuf ilaalchaa fi Ejjannoo teenya qofa.!!!
 • 1K subscribers,
 • 0 videos

Oro family3

subscribe goochu qofa naa birraa dhaabadha gaalatoma
 • 6.9K subscribers,
 • 0 videos

Farre Fun Tube

Baga nagayan dhuftan gara chanaala farre fun tube chanaala kanarrati vidiyoolee bashanansisoo fi buhaarsoo ta'an bifa diraamaati isiiniif finna wanni isiniirraa egamu subscribe, like and share godhu qofa. warroonni vidiyoole kiyya dawwattan hunda kessan galatooma. Welcome to farre fun tube channel where we will provide you with funny and entertaining videos in the form of dramas all you need to do is subscribe, like and share. thanks to all of you who watched my videos.
 • 2.4K subscribers,
 • 0 videos

Walmale Media

Muudano Media kessaan waan ta'eef subscribe godha irraa qodadha itti fayyadamaa akkasumaas seenaallee dhokotee basuu,muudanowwaan adda adda nama qunamaa chanalii kana irraatti basu agarsiisa aadda fudhaa fi heeruma afaan garagarattin qophesuu halaa hawwasnii kenyaa keessaa jiru qonnaa,dinagdeedhaan,aaddan fi kkf irraatti hirmachuun omishaa fi omishtumaa isanii gara teknoolojiittin degaruu kununsu fi gara sharafatii jijjiruu kan dandenyuu yoo media qabanee qofa waan ta'eef qabeenya qabnu kana teknoolojiin degaaree adunyaa wajjiin walqunamsisuu waan dandenyuuf itti fayyadamnii kenyaa media teknolojiin degaramee haa ta'uun isiniin ja'a. #muudano #muudanomedia #oromomusic #sirba #wallee #walleelee #sirboota #oromia #oromo #oromoo#ethiopianmusic#newethiopianoromomusic #oromiyaa #midiyaa #Harar #finfinnee #aadaa #adamaa#ragada #haaraa #durii #bara #2022
 • 1.3K subscribers,
 • 0 videos

DHALOOTA SODAA CABSE

YouTube kanarraa waan haaraa waan dhaloota kana fayyadu jennee yaadnu qofa isiniif maxxansina #subscribe godhaa nu hordofaa
 • 3.8K subscribers,
 • 0 videos

Harar techno

Kabajamtoota hordoftoota #HARAR TECHNO Nagan kenyaa bakkuma jirtaniti isiniif haa baayyaatu isin jenna Chanala kun wa.e barnota technology fi software garagaraa as irratti isiniif dhiyesina kanafuu Namoonni chanala kanaf haraya tatan #subscribe-like-share-qofa gochuun nugargaara
 • 1.3K subscribers,
 • 8 videos
Like/Views43.7%
Last Updated4 years ago

Najiib Official

Welcome Baga Nagayaan Gara Channel kiyyaattii dhuftan Arraaf Qormaata Boruuf Barnnoota Dhalootaqubee Waliinhaaguddannuu."Abdii Hinkutin Yaroo Fudhata Malee Galmi Hingayamnee Hinjiruu"● ♤♡✍️"Hanga Jechi Nama Madeeysu Uleen Nama Hinmadeeysu".=♡♧✍️↪️"Addunyaa Kanarratti Wanti Salphaan Hinjiru Namni Jireenya Keessatti Guddaa Ta'ee Kamiyyuu Dadhabina Guddaa fi Cichoominaan Qofa Milkaa'ee"........●♡☆♡✍️"Jireenyi Qabsoo Hinqabnee Jireenya Milkaa'ina Hinqabnee Akka Ta'ee Yaroo Hunda Yaadadhu"..Kan Maatii Keenya Taatanii fi Kan Hintaanees Galatoomaa.
 • 1.1K subscribers,
 • 0 videos

MICHU MEDIA

KAN Anaf Du’ee Du’a koo Hambise Yesus Qofa.
 • 3K subscribers,
 • 0 videos

BEDIL BEDILAN

 • 1.8K subscribers,
 • 0 videos

qofa Gun

Sniper gun,nerf gun enjoy the video
 • 68K subscribers,
 • 143 videos
Views/7days21,909
Like/Views0.3%
Last Updateda month ago

Ustaaz Xaahir Galatoo

Dhugaan tokko qofa!
 • 3.3K subscribers,
 • 0 videos

PodBall Garuda

HALO Guys 😘
 • 6.5K subscribers,
 • 0 videos