Ryuuu TV / 學日文看日本 YouTube Channel Analytics Report - PLAYBOARD

哈咯大家好我是RYU和YUMA 是一個住在日本的馬來西亞男生和日本老婆夫婦檔經營的學日文看日本頻道!希望透過Youtube拉近日本跟大家的距離~讓大家看我們就像住在隔壁的朋友那樣看見日本! 所以拜托大家訂閲了啦~✧ 啊!按鈴鐺🔔可以準時收看最新影片喔!Ryuuu TV / 學日文看日本
Add favorite
 • Subscribers
 • 1,800,000
 • -
 • Views
 • 461,344,710
 • 55,398 / d
 • Super Chat
 • FCFA 3,645,207
 • -
 • Videos
 • 1,540
 • 2 Per Week